Privacy en Disclaimer

Trading Strategie B.V., hierna aangeduid als ‘Trading Strategie’, Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam, ingeschreven onder KVK-nummer 84270640, neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de privacywetgeving. Het privacybeleid bevat informatie over de doeleinden waarvoor Trading Strategie  de gegevens gebruikt, hoe Trading Strategie de gegevens behandelt en hoe de gebruikers ‘Gebruiker(s)’ hun rechten kunnen uitoefenen. Het aanmaken van een account bij Trading Strategie impliceert de instemming van de Gebruikers met dit privacybeleid.

Privacybeleid

1.1 Indien u als Gebruiker een persoonlijke account aanmaakt via onze website en/of via de Trading Strategie -applicatie of ons op enige andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als Gebruiker kunnen wij u telefonisch en/of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

1.2 Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om de inhoud van onze dienstverlening en onze website te verbeteren, voor het beheer van uw account, voor onze klantenadministratie, om marktonderzoek te verrichten, voor het beheer van onze website en voor promotionele acties. Gebruikers sluiten zich automatisch aan bij de nieuwsbrief van Trading Strategie die periodiek verschijnt. Gebruikers kunnen zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de uitschrijflink die aan iedere e-mail aangehecht is.

1.3 De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen door Trading Strategie  worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. U geef hiervoor uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

1.4 Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Trading Strategie, die de verantwoordelijke is voor de verwerking aan andere vennootschappen in Nederland. De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen worden gedeeld met andere vennootschappen in Nederland en in het buitenland. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Trading Strategie ervoor dat eenzelfde beschermingsniveau wordt bereikt (bijvoorbeeld door een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

1.5 U hebt het recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag. U heeft ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de doorgiften aan derden. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, kunt u van ons telefonische oproepen krijgen met informatie over producten, diensten en opkomende acties. Als u ons uw e-mailadres meedeelt, kunt u van ons e-mails ontvangen met informatie over producten, diensten en eventuele acties. Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

1.6 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Indien u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen kan u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid  of per e-mail: info@tradingstrategie.nl.

1.7 Trading Strategie houdt de persoonsgegevens van de Gebruikers slechts bij zo lang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, zolang als de wet vereist of zoals aanbevolen door de privacy commissie. Informatie die wordt bijgehouden die verband houdt met de noodzakelijke administratieve opvolging van de registratie wordt minstens drie jaar bijgehouden vanaf moment van de aanmaak van het account. De Gebruikers kunnen op elk ogenblik het recht uitoefenen om toegang te krijgen tot hun eigen persoonsgegevens, die recht te zetten en desgevallend te verwijderen in naleving van de toepasselijke wet over de bescherming van persoonsgegevens. Dat kan door een verzoek te sturen, met kopie van de identiteitskaart naar het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid met duidelijke uiteenzetting van het verzoek.

1.8 Trading Strategie kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Gewijzigde publicaties treden in werking twintig dagen na de publicatie op de website www.tradingstrategie.nl en zullen, voor zover als nodig, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

1.9 Trading Strategie is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden, indien zij de gegevens op rechtmatige wijze heeft overgemaakt aan die derden.

1.10 Dit Privacy beleid wordt uitsluitend uitgelegd overeenkomstig het Nederlands recht. Enkel de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy beleid.

Disclaimer

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat deze disclaimer van toepassing is op alle informatie die door Trading Strategie gedeeld wordt op de website Trading Strategie.nl en verspreid wordt via de tips, rapporten en/of in andere producten (de ‘Informatie’). Trading Strategie streeft ernaar om haar diensten naar beste kunnen te verstrekken en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Zij zal ernaar streven om de Informatie, grafieken, commentaren en/of overige analyses zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar de Gebruiker erkent en aanvaardt dat de informatie aan wijzigingen onderhevig kan zijn en/of niet meer juist kan zijn. Trading Strategie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kopen of verkopen van financiële producten op basis van de Informatie. Trading Strategie garandeert niet dat de conclusies die zij formuleert en de signalen en/of de adviezen die gegeven worden resulteren in winst of verlies.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s impliceert en dat Trading Strategie, noch haar aangestelde en/of haar interne/externe medewerkers op enige wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van de via de website Trading Strategie.nl gedeelde informatie, tips, rapporten en/of producten. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de Informatie, tips, rapporten en producten te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of deze op ene of andere wijze aan derden kenbaar te maken.

Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet de eigendom zijn van Trading Strategie worden slechts opgenomen om de Gebruiker te informeren. Trading Strategie verleent geen enkele garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking van de inhoud van deze websites.

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naargelang het risico die aan een belegging verbonden is.

De publicaties zijn op geen enkele wijze een aanbieding voor het aan- of verkopen van financiële instrumenten. Wanneer u gaat beleggen, adviseren wij u om bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met uw financiële adviseur.

Trading Strategie is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De financiële instrumenten beschreven in de rapporten en op de sites zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. U, als belegger, wordt geacht uw eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op uw eigen beleggingsdoelstellingen en financiële positie.

Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer, kunt u geen gebruik maken van de diensten op deze website. U kunt de website verlaten of sluiten. Door gebruik te maken van deze website gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Wijzigingen

De informatie aangeboden op onze websites alsmede de tekst van deze disclaimer, mag door Trading Strategie B.V. te allen tijde worden gewijzigd, zonder dat de gebruiker daarvan op voorhand in kennis wordt gesteld. Trading Strategie B.V. raadt u daarom aan de aangeboden informatie op onze sites, inclusief  de disclaimer en algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een e-mailbericht met instructies hoe je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.