Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

  • Abonnee: Natuurlijke of rechtspersoon, waarmee Trading Strategie B.V. een abonnementsovereenkomst aangaat.
  • Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen Trading Strategie B.V. en de abonnee, waarbij de abonnee tijdens de duur van het contract handelssignalen krijgt.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Trading Strategie B.V, gevestigd aan de Teleportboulevard 110 1043 EJ te Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder nr.84270640 van de Kamer van Koophandel in AMSTERDAM.

2.2 Onderhavige algemene voorwaarden zijn geldend op de diensten, die door Trading Strategie B.V worden aangeboden. Hierbij zitten ingesloten de diensten die door Trading Strategie B.V worden aangeboden op de website www.tradingstrategie.nl .

2.3 Met betrekking tot de dienstverlening, die Trading Strategie B.V aanbiedt in abonnementsvorm is er geen vergunningsplicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) conform de Wet op het Financieel toezicht. De door Trading Strategie B.V. gehanteerde handelssignalen zijn algemeen van aard. Partijen die particuliere beleggers via internet, e-mail, SMS, app of telefonisch op de hoogte brengen van beursnieuws en -koersen en algemene handelssignalen geven hebben geen vergunningsplicht en vallen niet onder het toezicht van de AFM.

2.4 De abonnee mag niet zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Trading Strategie B.V. zijn rechten dan wel verplichtingen voortvloeiende uit de abonnementsovereenkomst overdragen aan derden.

2.5 Trading Strategie B.V. is te allen tijde gerechtigd om haar algemene voorwaarden te veranderen. De nieuwe algemene voorwaarden zullen de oude algemene voorwaarden vervangen vanaf de datum waarop deze nieuwe algemene voorwaarden worden gepubliceerd.

2.6 Door de abonnementsovereenkomst met Trading Strategie B.V. aan te gaan, stemt de abonnee in met de juridische gehoudenheid aan deze algemene voorwaarden. Indien u de abonnee de algemene voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij de abonnee de abonnementsovereenkomst niet aan te gaan.

2.7 De overeenkomst tussen Trading Strategie B.V. en abonnee komt tot stand door uitdrukkelijke- en wederzijdse aanvaarding.

Artikel 3 Diensten

3.1 De diensten die Trading Strategie B.V. aan de abonnees aanbiedt in de vorm van handelssignalen van algemene aard zijn geen concrete en persoonlijke adviezen voor de abonnee.

3.2 Alle door Trading Strategie B.V. (hierna te noemen “Trading Strategie”) geleverde en te leveren producten en diensten inclusief alle websites in eigendom van Trading Strategie en alle informatie gepubliceerd via elke vorm van communicatie, waaronder communicatie via SMS, WhatsApp, E-mail, websites, masterclasses, seminars, app en columns zijn eigendom van Trading Strategie B.V. en worden onderhouden door Trading Strategie.

3.3 De abonnee draagt te allen tijde verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke beleggingsportefeuille. De abonnee handelt voor eigen rekening en risico met betrekking tot zijn persoonlijke beleggingsportefeuille.

Artikel 4 Aanvang en duur van de overeenkomst

4.1 De abonnementsovereenkomst vangt aan vanaf het moment dat via https://www.tradingstrategie.nl/ een aanbod voor een door de abonnee gekozen abonnement is aangevraagd en deze door Trading Strategie B.V. is geaccepteerd en is bevestigd aan de abonnee.

4.2 De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van bepaalde tijd of een periode van onbepaalde tijd.

4.3. De abonnee kan het abonnement niet eerder opzeggen dan voor het einde van de periode waarvoor het abonnement is aangegaan.

4.4. Als het abonnement langer duurt dan 1 jaar, dan kan de abonnee na 1 jaar opzeggen. Hierbij geldt dan wel een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 5 Betaling

5.1 Trading Strategie B.V. brengt de abonnee een prijs in rekening, dat afhankelijk is van de door de abonnee afgenomen abonnementsperiode. De bij de abonnement behorende prijzen zijn te vinden op de website https://www.tradingstrategie.nl/.

5.2 De betaling van het abonnementsgeld is telkens verschuldigd als vooruitbetaling.

5.3 Betaling geschiedt door de betalingsmogelijkheden die online door Trading Strategie B.V. worden aangeboden.

5.4 Als de abonnee niet tijdig betaalt wordt hij in gebreke gesteld door Trading Strategie B.V. Hierbij behoudt Trading Strategie B.V. zich het recht voor om, nadat de abonnee in gebreke is gesteld en hierna nog niet tot betaling overgaat, de dienstverlening aan de abonnee te blokkeren.

5.5 Trading Strategie B.V. is gerechtigd om na de ingebrekestelling  en indien betaling van de abonnee uitblijft, de vordering tot betaling aan een derde over te dragen. De buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente komt hierbij voor rekening van de abonnee.

Artikel 6 Geheimhouding en persoonsgegevens

6.1   Trading Strategie heeft geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt en houdt zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens/ AVG.

6.2   Trading Strategie mag de persoonsgegevens niet verstrekken aan derden tenzij dit voor de uitoefening van de overeenkomst nodig is. Indien er derden en/of deskundigen worden ingeschakeld, geldt de geheimhoudingsplicht ook voor hen.

  • De geheimhouding wordt ook na beëindiging van de overeenkomst gehandhaafd.

6.4   De abonnee mag de inhoud van de handelssignalen of andere uit de overeenkomst voortvloeiende producten van Trading Strategie niet openbaar maken, tenzij Trading Strategie hier uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming voor geeft.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1  De abonnee is verantwoordelijk voor de door hem aan Trading Strategie volledige en juiste verschafte informatie. Trading Strategie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Trading Strategie is uitgegaan van door de abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.2  Trading Strategie B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, financieel verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3  Trading Strategie is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortkomt uit fouten in de door Trading Strategie gebruikte software, tenzij deze schade door Trading Strategie kan worden verhaald op de leverancier van de gebruikte software.

7.4  De abonnee dient zelf na te gaan of het beursnieuws/ de (video)blog en/of de handelssignalen voor haar geschikt is, gelet op haar eigen behoeften, doelstellingen, in te nemen risico’s en financiële omstandigheden. Dit geldt ook als de abonnee de aan- of verkoopsignalen laat uitvoeren door een andere partij, niet zijnde hij zelf. Het beursnieuws/ de (video)blog en/of de handelssignalen zijn wellicht niet geschikt voor iedere persoon.

7.5   Trading Strategie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit het feit dat door abonnee aan Trading Strategie verzonden berichten Trading Strategie niet hebben bereikt.

7.8   Trading Strategie is nooit aansprakelijk voor schade aan de kant van de  abonnee, die direct of indirect voortvloeit uit een tegenvallende waardeontwikkeling van financiële producten en/of het tegenvallen van rendement van financiële producten. De abonnee is verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen met betrekking tot het beleggen.

7.9   De abonnee is verplicht zich te onthouden tot het doen van valse negatieve uitlatingen op online platforms dan wel op sociale media, die op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn voor de (goede naam van) Trading Strategie. Het is niet toegestaan om de naam Trading Strategie te gebruiken, zowel online als offline. Trading Strategie is als een handelsnaam gekwalificeerd. De abonnee kan aansprakelijk worden gesteld voor valse negatieve uitlatingen betreffende Trading Strategie B.V..

Artikel 8  Toepasbaarheid

8.1  Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op de door Trading Strategie B.V. gedane aanbiedingen, abonnementen en acceptaties daarvan en/of door Trading Strategie gesloten overeenkomsten waarbij Trading Strategie B.V. zich verplicht tot het leveren van diensten.

8.2  Er is geen sprake van afwijking van en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden, tenzij Trading Strategie B.V. dit uitdrukkelijk en schriftelijk met de abonnee is overeengekomen.

Artikel 9 Herroepingsrecht

9.1 De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen aan Trading Strategie B.V. geeft de consument vooraf uitdrukkelijk toestemming en heeft daarmee alsmede verklaard afstand te doen van zijn recht tot herroeping, is het herroepingsrecht hier conform art. 6: 230 P sub g van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Doordat de consument vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven alsmede heeft verklaard afstand te doen van zijn recht tot herroeping, is het herroepingsrecht hier conform art. 6: 230 P sub g van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1   Het in het kader van de overeenkomst door Trading Strategie geleverde blijft eigendom van Trading Strategie B.V.
10.2 Het door Trading Strategie geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De abonnee is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
10.3. De abonnee dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Trading Strategie B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de abonnee verplicht om Trading Strategie B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Voor het geval Trading Strategie B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de abonnee bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Trading Strategie b.v. en door Trading Strategie b.v. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Trading Strategie B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 11 Auteursrechten en handelsmerken

11.1 De inhoud van de handelssignalen wordt beschermd door auteursrechten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend, zijn deze auteursrechten eigendom van Trading Strategie B.V. Reproductie in enige vorm van enig onderdeel van de inhoud van de handelssignalen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behoudens voor het maken van telkens een enkele kopie of een uittreksel louter voor niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke vermeldingen en vermeldingen in verband met andere intellectuele eigendomsrechten, die in deze materialen of op de handelssignalen zijn opgenomen of beschreven, met de inhoud behouden blijven. Trading Strategie B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Trading Strategie B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de abonnee ter kennis van derden wordt gebracht.

11.2 Trading Strategie B.V. heeft niet geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Trading Strategie B.V. Deze handelsmerken zijn inclusief maar niet beperkt tot het ‘Trading Strategie’ logo, ‘Trading Strategie’, Bij twijfel of het een handelsmerk betreft van Trading Strategie B.V. kunt u ter opheldering contact opnemen met Trading Strategie B.V., Radarweg 29 1043 NX Amsterdam.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1   Betreffende en op de aanbiedingen en offertes van Trading Strategie B.V. als ook op de door haar met abonnee gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2    De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van abonnee met betrekking tot Trading Strategie in direct verband met de door Trading Strategie verrichte werkzaamheden, vervallen na twee jaar na het moment waarop de abonnee wist of in alle redelijkheid bekend is met deze rechten.

Artikel 13 Geschillenbeslechting

13.1  Op alle overeenkomsten tussen abonnee en Trading Strategie, waarbij deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van kracht.

13.2  De Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen partijen kennis te nemen.

13.3  Eventuele geschillen worden pas voorgelegd aan de Nederlandse rechter, nadat de abonnee en Trading Strategie B.V. zich beiden uiterst hebben ingespannen om het geschil buitengerechtelijk op te lossen.

© 2021-2023 Trading Strategie B.V. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina. vwww.Tradingstrategie.nl

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een e-mailbericht met instructies hoe je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.